Kvalitetspolicy

Esbo Catering Oy serverar högklassiga och hållbart producerade måltidstjänster i enlighet med klientavtalet på ett sätt som bidrar till klienternas välbefinnande. Kilon Keittiö iakttar företagets kvalitetspolitik i sin produktion. Statens näringsdelegations rekommendationer utgör grunden för planeringen av maten som serveras för olika åldersgrupper.

Vi utvecklar verksamheten tillsammans med klienterna. Vi utvärderar, följer och förbättrar verksamheten kontinuerligt utifrån klienternas behov.

Vi följer den gällande lagstiftningen och gällande bestämmelser. Grundpelaren för kvalitet är produktsäkerheten. För att upprätthålla en hög produktsäkerhetsnivå utbildar vi aktivt personalen och utför kontinuerlig uppföljning.

Genom Esbo Caterings miljöarbete stöder vi Esbo stads strategi för hållbar utveckling och vi har bundit oss till genomförandet av klimatprogrammet.

Vi identifierar och observerar miljökonsekvenserna från vår verksamhet. Vi mäter och följer kontinuerligt uppfyllandet av miljömålen. Vi är med i programmet Samhälleligt åtagande 2050 med åtaganden för näring och miljö.

Våra anställda är yrkeskunniga och handlar i enlighet med företagets verksamhetsprinciper.

Vi följer personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet regelbundet.

Esbo Catering Oy:s ledning åtar sig att kontinuerligt förbättra verksamheten med beaktande av våra klinters behov, lagar och förordningar samt våra anställdas och ägares behov.