Registerbesrivningar

Kundernas uppgifter antecknas i Esbo Caterings olika personregister i den omfattning som det är nödvändigt för att sköta respektive ärende.

Som kund har du rätt att granska dina egna uppgifter i registren. Detta kan du göra genom att skicka in en egenhändigt undertecknad begäran om granskning av dina personuppgifter till den person som ansvarar för registret. På samma sätt har du rätt att kräva rättning av dina uppgifter om du observerar fel eller tveksamheter i dem.

Esbo Catering Ab:s kundbrevsregister

Esbo Catering Ab:s kundresponsregister

Esbo Catering Ab:s privatkundregister